Meta Floor: de nieuwe beleidsadviseur van de VVP

door | 23 januari 2024 | Actueel

In januari 2024 is Meta Floor aan de slag gegaan als beleidsadviseur bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Zij gaat zich ervoor inzetten om de betekenis van de VVP binnen kerk en samenleving te behouden en waar mogelijk te versterken. ‘Er zit zo veel kracht in de vrijzinnigheid.’

Kun je iets over je achtergrond vertellen?
Ik ben opgegroeid in een klein dorp in het Groene Hart, een hechte gemeenschap waar betrokkenheid en zorg voor elkaar vanzelfsprekend waren. Kerk, geloof en geloofsbeleving speelden een centrale rol, daar was alles om heen georganiseerd. In deze orthodoxe context was het van levensbelang om de juiste antwoorden te vinden op geloofsvragen die in de traditie van belang werden geacht. Al lerend aan het leven ben ik gaandeweg helemaal losgekomen van al deze zogenaamde geloofswaarheden, en ben ik steeds meer gaan leven met de grote vragen van het bestaan. Dit is eigenlijk heel organisch gegaan, ik heb geen grote breukmomenten ervaren, het was een geleidelijke ontwikkeling.
Ik heb het als verrijkend ervaren om uiteindelijk uit te komen bij fundamentele uitgangspunten, die voor mij leidend zijn in hoe ik mijn leven wil leven. Zo word ik gedragen door een diepe innerlijke overtuiging van eerbied voor het leven, dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan, en dat we als mens geroepen worden door het leven zelf. Ik ben er voortdurend naar op zoek wat dit betekent en hoe ik hier vorm aan kan geven.

Hoe ziet deze diepe overtuiging van de waarde van het leven er concreet uit?
Rode draad in mijn leven, zowel professioneel als persoonlijk, is het voortdurend zoeken naar zingeving en naar mogelijkheden om bij te dragen. Als kind al stelde ik vragen over de ongelijke verdeling in onze wereld, al was ik toen vooral bezig met wat dat betekende voor mensen die pech hadden gehad, en niet zozeer welke systemen en structuren daarin een rol speelden. Later ben ik mij professioneel gaan bezighouden met de relevantie van de kerk voor de samenleving, met geloven in de context van de rafelranden van het bestaan. Binnen het diaconale werk ging het om de vraag hoe ‘goed doen’ en ‘recht doen’ zich tot elkaar verhouden. Maar ook welke vragen dit stelt aan het kerk-zijn, aan onze persoonlijke levens. Dit werd voor mij nog veel scherper toen ik een zestal jaren voor Kerk in Actie werkzaam was bij Sabeel, het Centrum voor Palestijnse Bevrijdingstheologie in Oost-Jeruzalem. Daar was ik mij er sterk van bewust dat wij in het westen geen buitenstaander zijn, maar er ook de oorzaak van zijn dat de situatie daar zo uitzichtloos is geworden. Deze lijnen liggen er in de Nederlandse context natuurlijk ook. Bij vragen over bestaanszekerheid, armoede en uitsluiting zijn wij geen buitenstaander, maar deel van het geheel.
Mijn betrokkenheid bij Palestina uit zich momenteel in mijn inzet bij Tent of Nations, een educatieve boerderij in Bethlehem. Ik zoek hier naar presentie, het samen uithouden, en het verzetten tegen de wanhoop. Daarnaast houdt het thema van klimaatverandering mij bezig, en dan vooral hoe mensen wereldwijd lijden onder onze levensstijl, en wat onze verantwoordelijkheid hierin is. Ik lig er wel eens van wakker, ja. Hoewel ik iemand ben die vooral zoekt naar manieren om bij te dragen, te zoeken naar mogelijkheden om me praktisch in te zetten. Misschien niet omdat de problematiek dan wordt opgelost, maar omdat ik dan mijzelf en anderen in de ogen kan kijken.

Ik geloof dat er taaiheid en ingewikkeldheid ligt in de inzet voor een betere wereld. Tegelijkertijd geloof ik dat het de kunst is om niet alleen bij te dragen vanuit het verlangen naar een betere wereld, maar ook om schoonheid te zien en te ervaren in het hier en nu. Ik ervaar veel rijkdom in ontmoetingen met mensen ver weg en dichtbij, en dan vooral op die momenten wanneer ik zie en ervaar dat mensen zoeken naar de mogelijkheden om innerlijke vrijheid te blijven ervaren terwijl de situatie misschien niet zo rooskleurig is. Dit schuurt, hier leer ik van, dit maakt mij meer mens. Tegelijk helpt het mij om te reflecteren op deze wereld, en te genieten van schoonheid van kunst of natuur. Gewoon de wandelschoenen aantrekken en naar buiten gaan, of naar een inspirerende voorstelling, of me verder verdiepen in filosofie. Ik vond het ook erg inspirerend om enkele jaren geleden een master religiewetenschappen te doen, waarin de reflectie op de rol van religie in hedendaagse samenlevingen centraal stond.

Hoe zie jij jouw rol binnen de VVP?
In eerste instantie wil ik vooral luisteren, helder krijgen wat de vragen en behoeften zijn, zowel binnen als buiten de VVP. En daarin wil ik vooral zoeken naar waar de beweging zit, en wie er mogelijk bondgenoten kunnen zijn. Ik voel mij verbonden met de lange traditie van vrijzinnigheid, en ik wil graag meezoeken en meewerken aan de vertaling en het relevant maken hiervan binnen en buiten de kerkelijke context. Wat mij betreft is hierin cruciaal dat we ons laten uitdagen door de vragen die op ons afkomen vanuit de samenleving. Dat zijn grote vragen, maar ik geloof dat de VVP hierin mede een verschil kan maken.

Wat is jouw droom voor de VVP?
Ik heb diepe waardering voor de wijze waarop de lokale vrijzinnige verenigingen als een minderheid toch heel veel kracht hebben. Ik zie dat er op heel creatieve manieren wordt vormgegeven aan vrijzinnig geloven. Dit is inspirerend. Tegelijk zie ik dat het op steeds meer plekken ploeteren is om het organisatorisch vol te houden, en dat dit diepe ervaringen van verlies veroorzaakt. Ik hoop vooral dat dit niet het zicht beneemt op de kracht en waarde die er is in vrijzinnig geloven, en dat deze uiteindelijk blijft inspireren.
Ik hoop dat de VVP een rol kan spelen in het vertalen en relevant blijven maken van het vrijzinnig gedachtegoed voor wat betreft samenlevingsvraagstukken, naar de toenemende onveiligheid en onverdraagzaamheid in deze wereld. Wat is de roep die er vanuit de wereld tot ons komt, hoe kunnen we daarin trouw blijven aan onszelf, en wat is er in de vrijzinnige traditie en spiritualiteit dat ons hierin draagt en steunt? Eigenlijk hoop ik dus dat we er met elkaar naar kunnen zoeken hoe vrijzinnig geloven inspireert tot een leven in verantwoordelijkheid en verbondenheid met andere mensen en met de aarde waar wij op leven.

Heb je vragen, suggesties of ideeën? Wil je contact opnemen met Meta Floor? Je kunt haar bellen / appen op 06 48809550 of een mailtje sturen naar metafloor@vrijzinnig.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u op de

NIEUWSBRIEF

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
030-8801497
info@vrijzinnig.nl

Meer contactgegevens >>