Lezingen van Dirk van de Glind

door | 20 juni 2023 | Activiteiten

Dirk van de Glind biedt verschillende lezingen aan over actuele, levensbeschouwelijke onderwerpen.

VAN CHRISTELIJK GELOVEN NAAR MENSELIJK VERTROUWEN
Een pleidooi voor universele humaniteit

C:\Users\I.bult\Downloads\5 Dirk_van_de_Glind.jpgChristelijk geloven bevindt zich op een breuklijn tussen wat onherroepelijk voorbij is en wat meer dan ooit nodig is. Wil het relevant zijn voor het menselijk bestaan en wil het bijdragen aan herstel en voortbestaan van onze planeet, dan zullen bakens drastisch verzet moeten worden. Dat betreft in ieder geval de waarheidsclaim, de vergoddelijking van Jezus en het daarmee samenhangende negatieve mensbeeld. De juridische duiding van het offer van Jezus heeft voor gelovigen eeuwenlang blokkerend en frustrerend gewerkt. Een andere duiding van Jezus en zijn offer én de omslag van een negatief naar een positief mensbeeld zijn dan ook hard nodig. De focus moet verlegd van aanbidding en gehoorzaamheid naar de ontwikkeling van universele humaniteit, voorbij aan de grenzen van overtuiging, religie, volk en land. Want universele menselijkheid betekent dat we deel uitmaken van hetzelfde universum en organisch en principieel met alles en iedereen verbonden zijn, en dat we in gelijkwaardigheid met elkaar om kunnen gaan en van elkaar kunnen leren. Dat biedt perspectief voor een hoopvolle toekomst.

HET LEF OM OP TE STAAN
de Bijbel zonder vrome praatjes

Vele mensen van goede wil hebben zich afgekeerd van het klassiek kerkelijke mens-, gods- en wereldbeeld. Schuld en schaamte, de dogmatiek met het opgeheven vingertje en een benepen kijk op het leven zouden gebaseerd zijn op de Bijbel.

Pessimisme is niet terug te voeren op het Oude Boek. Integendeel: het roept op iedere bladzijde op tot waarachtige menselijkheid. Het legt een onvoorwaardelijk geloof in onze menselijke mogelijkheden aan de dag. En biedt een schat aan verhalen waarin het streven naar een zinvol bestaan het leidmotief is. Maar…het laat ook met groot psychologisch inzicht zien hoe dat streven verwrongen kan raken. En hoe het tot mislukking en ellende kan leiden, zowel op het persoonlijke als op het maatschappelijke vlak.

Het starre dogmatische stof moet van de oude verhalen zodat Bijbelse figuren op kunnen staan als mensen van vlees en bloed. Ze dagen ons uit het leven voluit te leven.

OM HET BEHOUD VAN ONZE AARDE

Het Oude Boek geeft meteen al in het begin de opdracht de schepping ‘te bewerken en te bewaren’. Deze twee werkwoorden geven het kernachtig weer: we moeten zorgen voor ontwikkeling, maar wel zo dat de aarde niet naar de knoppen gaat. Het wordt steeds duidelijker dat we ons in het Westen vooral beziggehouden hebben met het ‘bewerken’ en het ‘bewaren’ te veel vergeten zijn. Daarom is het nu tijd voor een omvangrijke inhaalslag op het gebied van duurzaamheid.

Het begrip ‘rentmeesterschap’ gaat al wat langer mee en geeft aan dat de aarde niet ons eigendom is waar we naar believen over kunnen beschikken, maar dat we er slechts tijdelijk het beheer over hebben. Vanuit de spiritualiteit van natuurvolken valt hier meer over te zeggen. Hindoes en Boeddhisten bepalen ons nadrukkelijk bij de principiële en organische verbondenheid van alles wat is.

Het is dringend noodzakelijk dat we over onze oude grenzen heen leren kijken en als (anders) gelovigen en wetenschappers de handen ineen slaan voor het behoud van onze planeet. Vroeg of laat geven we de aarde door aan onze kinderen en wie zal zeggen dat het niet uitmaakt in welke staat ze dan verkeert?

Dirk van de Glind (1959) stond vele jaren voor de klas als docent Levensbeschouwelijke Vorming in het voortgezet onderwijs en heeft mede daardoor de kans gehad rond te kijken in de schatkamers van de menselijke geest. In zijn boeken en publicaties geeft hij zijn visie op het leven in helder en prettig leesbaar proza weer. Lezingen lardeert hij met beeld en geluid, prikkelende stellingen, humor, anekdotes en wijsheden uit alle windrichtingen. Zijn gesprek met Annemiek Schrijver in De Verwondering oogstte veel waardering. Zie ook: www.dirkvandeglind.nl

Benodigd bij de lezingen: beamer en scherm

Gevraagde vergoeding:
VVP-leden-verenigingen: € 130
VVP-aangesloten verenigingen: € 155
Overige gemeentes en verenigingen: € 175
Bedragen zijn exclusief reiskosten (vanuit Apeldoorn)

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u op de

NIEUWSBRIEF

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
030-8801497
info@vrijzinnig.nl

Meer contactgegevens >>